AUGAS

A ordenanza municipal do Concello de Culleredo en materia de AUGAS establece no

TÍTULO V

Protección das augas.

Capítulo I.-Disposicións xerais.

Art. 162.

1. Aos efectos de incardinación normativa, o presente título atense á Lei 1/95, do 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia, á Lei 29/85, de Augas, e ao Real Decreto 849/86, do Regulamento de Dominio Público Hidráulico.

2. O presente título ten por obxecto establecer as disposicións básicas necesarias para que na vertedura, condución, tratamento e control das augas residuais, estean garantidas en todo momento a saúde humana, a protección do ambiente e a preservación dos recursos naturais.

Capítulo II.-regulación das verteduras.

Art. 163.-Dentro dunha concepción de uso sustentable do recurso auga, o Concello de Culleredo:

1. Tomará medidas para fomentar a racionalización do consumo de auga nas instalacións e servizos municipais.

2. Fará campañas de sensibilidade para a racionalización do consumo doméstico, de rega e industrial.

3. Proporcionará asesoría técnica sobre medidas de aforro.

4. En colaboración con outras Administracións, traballará co obxectivo de establecemento dunha rede de distribución secundaria para a utilización de auga reciclada.

Art. 164.

Todas as augas residuais domésticas deberán verterse á rede de sumidoiros municipal. En caso de non existir este deberán ser evacuadas a través dun sistema de saneamento, que deberá ser expresamente autorizado polo Concello.

2. Toda instalación industrial que utilice o sistema municipal de saneamento para evacuar as súas verteduras, deberá presentar no Concello a correspondente identificación industrial (segundo modelo que se acompaña como anexo I deste título), que forneza a información técnica suficiente para avaliar se dita actividade está ou non comprendida nos supostos do presente título.

Art. 165.-Quedan prohibidos as verteduras ao sistema municipal de saneamento de todos os compostos e materias que de forma enumerativa quedan agrupados, por similitude de efectos no anexo II deste título.

Art. 166.-Considéranse verteduras toleradas todos os que non estean incluídos no artigo anterior.

Atendendo á capacidade e utilización das instalacións de saneamento e depuración, establécense unhas limitacións xerais, cuxos valores máximos instantáneos dos parámetros de contaminación son os que se inclúen na táboa do anexo III deste título. Queda prohibida a dilución para conseguir niveis de concentración que posibiliten a súa evacuación ao sistema municipal de saneamento.

Art. 167.

1. As instalacións industriais que vertan augas residuais ao sistema municipal de saneamento e estean comprendidas no anexo IV deste título, deberán presentar xunto coa identificación industrial a correspondente solicitude de vertedura no Concello, segundo modelo que se acompaña como anexo V deste título.

2. Cando unha instalación industrial desexe efectuar algún cambio na composición da vertedura respecto dos datos declarados na solicitude de vertedura comprendidos nos anexos III e IV do título V, da presente ordenanza, deberá presentar no mesmo Concello, con carácter previo, unha nova solicitude de vertedura na que se fagan constar os datos correspondentes a aquel para o que se solicita a nova autorización.

Art. 168.

1. O Concello autorizará a vertedura ou o denegará por non axustarse ás disposicións desta ordenanza e ás normas Ambientais vixentes.

O prazo máximo para resolver as solicitudes de autorización de verteduras será de 3 meses, se excedido devandito prazo a autorización non se produciu, entenderase denegada a mesma.

2. Naqueles supostos nos que por aplicación da Lei 1/95, do 2 de xaneiro, de Protección Ambiental da comunidade autónoma galega, sobre a actividade obxecto de autorización, sexa preceptivo un informe previo da devandita Axencia, este será emitido no prazo de 1 mes e terá carácter vinculante.

3. A autorización de vertedura (anexo VIN, deste título), poderá establecer limitacións e condicións mediante a inclusión dos seguintes apartados:

a) Valores máximos e medios permitidos nas concentracións de contaminantes e características fisioquímicas das augas residuais vertidas.

b) Límites sobre o caudal e o horario das descargas.

c) Esixencias de instalacións de adecuación das verteduras e inspección, mostraxe e medición, no caso de que sexa necesario.

d) Esixencias respecto ao mantemento, informes técnicos e rexistros da planta en relación coa vertedura. Para iso, cada industrial levará un libro de rexistro no que se anoten as características e incidencias das verteduras.

e) Programas de execución das instalacións de depuración.

f) Condicións complementarias que garantan o cumprimento da presente ordenanza.

4. As autorizacións revisaranse e, no seu caso, adaptaranse cada cinco anos.

Art. 169.

1. Os datos consignados na solicitude de Vertedura deberán estar debidamente justificados.

2. O Concello motivadamente, poderá requirir ao solicitante, unha análise da vertedura, realizado por un laboratorio homologado, cando existan indicios racionais de anomalías nos datos presentados.

Art. 170.

1. O Concello poderá modificar as condicións da autorización de vertedura cando as circunstancias que motivaron a súa otorgamiento alteráronse ou sobreviñesen outras que, de existir anteriormente, haberían justificado a súa denegación ou o otorgamiento en termos distintos, podendo no seu caso decretar a suspensión temporal ata que se superen ditas circunstancias.

2. O usuario será informado con suficiente antelación das posibles modificacións e disporá de tempo adecuado para adaptarse ao seu cumprimento.

Art. 171.-O Concello informará periodicamente ao Órgano competente da comunidade autónoma galega de todas as Autorizacións de vertedura concedidas, así como das súas modificacións.

Capítulo III.-Pretratamiento das verteduras.

Art. 172.

1. No caso de que as verteduras non reunisen as condicións esixidas para a súa incorporación ao sistema municipal de saneamento, o usuario estará obrigado a presentar no Concello o proxecto dunha instalación de pretratamiento ou depuración específica, que inclúa información complementaria para o seu estudo e aprobación. Non poderán alterarse posteriormente os termos e especificacións do proxecto aprobado.

2. O usuario estará obrigado á construción, explotación e mantemento das instalacións necesarias en cumprimento do establecido nesta ordenanza.

3. O Concello poderá esixir a instalación de medidores de caudal vertido e outros instrumentos e medidas de control de contaminación, nos casos en que non exista fiabilidade respecto dos datos ou estimacións achegados polo usuario.

Art. 173.-Cando varios usuarios se uniran  para efectuar conxuntamente o pretratamiento das súas verteduras, deberán obter unha autorización de vertedura para o efluente final conxunto, con declaración de todos os usuarios que o compoñen e dos seus efluentes. A responsabilidade do cumprimento das condicións de vertedura será tanto da comunidade de usuarios como de cada un deles solidariamente.

Art. 174.-En calquera caso, a autorización de vertedura quedará condicionada á eficacia do pretratamiento de tal forma que se o mesmo non conseguise os resultados previstos, quedaría sen efecto dita autorización.

Capítulo IV.-Descargas accidentais.

Art. 175.

1. Cada usuario deberá tomar as medidas adecuadas para evitar as descargas accidentais de verteduras que poidan ser potencialmente perigosos para a seguridade física das persoas, instalacións, estación depuradora de augas residuais ou ben da propia rede de rede de sumidoiros.

2. Cando por accidente, fallo de funcionamento ou da explotación das instalacións do usuario, prodúzase unha vertedura que estea prohibido e como consecuencia sexa capaz de orixinar unha situación de emerxencia e perigo, tanto para as persoas como para o sistema integral de saneamento, o usuario deberá comunicar urxentemente a circunstancia producida ao ente xestor da explotación das estacións depuradoras de augas residuais, ao Concello e ao órgano correspondente da comunidade autónoma galega, con obxecto de evitar ou reducir ao mínimo os danos que puidesen causarse. A comunicación efectuarase utilizando o medio máis rápido.

Art. 176.

1. Unha vez producida a situación de emerxencia, o usuario utilizará todos os medios ao seu alcance para reducir ao máximo os efectos da descarga accidental.

2. O usuario deberá remitir ao ente xestor da explotación das estacións depuradoras de augas residuais, no prazo máximo de corenta e oito horas, un informe detallado do accidente, no que deberán figurar os seguintes datos: identificación da empresa, caudal e materias vertidas, causa do accidente, hora en que se produciu, medidas correctoras tomadas «in situ», hora e forma en que se comunicou o suceso ao ente xestor e ao Concello. Ambas as entidades poderán solicitar do usuario os datos necesarios para a correcta valoración do accidente.

Art. 177.

1. A valoración dos danos será realizada pola Administración competente tendo en conta o informe que emitirá o ente xestor.

2. Os custos das operacións a que dan lugar os accidentes que ocasionen situacións de emerxencia ou perigo, así como os de limpeza, remoción, reparación ou modificación do sistema integral de saneamento, deberán ser abonados polo usuario causante, con independencia doutras responsabilidades nas que puidese incorrer.

Art. 178.-Cando as situacións de emerxencia, ás que se fai referencia nos artigos anteriores, poidan ser cualificados de accidentes maiores, ademais das normas establecidas nesta ordenanza, será de aplicación o Real Decreto 866/1988, do 15 de xullo, e demais disposicións regulamentarias.

Capítulo V.-Mostraxe, análise e autocontrol das verteduras.

Art. 179.-A mostraxe realizarase por persoal oficialmente designado pola Administración correspondente en presenza do usuario ou representante, salvo que o mesmo renunciase a iso, nese caso farase constar na Acta levantada ao efecto.

Art. 180.

1. As determinacións analíticas realizaranse sobre mostras simples recollidas no momento máis representativo da vertedura, o cal será sinalado pola Administración actuante.

2. Cando durante un determinado intervalo de tempo permítanse vertidos con valores máximos de contaminación, os controis efectuaranse sobre mostras compostas. Estas serán obtidas por mestura e homogeneización de mostras simples recollidas no mesmo punto e en diferentes tempos, sendo o volume de cada mostra simple proporcional ao volume do caudal vertido.

Art. 181.-Cada mostra se fraccionará en tres partes, deixando unha a disposición do usuario, outra en poder da Administración actuante e a terceira debidamente precintada, acompañará a Acta levantada.

Art. 182.-Os métodos analíticos seleccionados para a determinación dos diferentes parámetros das verteduras, son os enumerados no anexo VII deste título.

Art. 183.

As análises das mostras poderán realizarse nas instalacións homologadas ou designadas pola Administración actuante, empresa certificada pola Administración.

2.As mostras que vaian ser analizadas non levarán identificación ou sinal algunha que permita determinar a súa orixe ou procedencia, nin a identidade da instalación industrial de que procedan.

Art. 184.-O titular da autorización de verteduras tomará as mostras e realizará as análises que se especifiquen na propia autorización para verificar que as verteduras non exceden as limitacións establecidas na presente ordenanza.

Os resultados das análises deberán conservarse polo menos durante 3 anos.

Art. 185.

1. As determinacións e os resultados das análises do autocontrol poderán ser requiridos polo Concello. Esta información estará sempre a disposición do persoal encargado da inspección e control das verteduras no momento da súa actuación.

2. O Concello poderá requirir ao usuario para que presente periodicamente un informe sobre o afluente.

Art. 186.

1. As instalacións industriais que vertan augas residuais disporán, para a toma de mostra e medicións de caudais ou outros parámetros, dunha arqueta ou rexistro de libre acceso desde o exterior e de acordo co deseño indicado no anexo VIII deste título, situada augas a baixo da última vertedura e de tal forma situada que o fluxo do efluente non poida variarse.

2. En determinados casos específicos o usuario poderá redactar un proxecto detallado doutro tipo de arqueta ou elemento sustitutorio que propoña e sometelo á autorización do Concello.

Art. 187.-As agrupacións industriais e outros usuarios que melloren a calidade dos seus efluentes disporán, á saída da súa instalación de pretratamiento da correspondente arqueta ou rexistro de libre acceso, sen exclusión da establecida polo artigo anterior.

Art. 188.-Con independencia de que varios usuarios puidesen verter as súas augas residuais nunha arqueta común, as instalacións industriais sometidas á Lei 1/95, do 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia, sobre Verteduras Líquidas Industriais, virán obrigadas a instalar antes da confluencia das súas verteduras na arqueta común, arquetas ou rexistros individuais, de acordo co establecido nesta ordenanza.

Art. 189.-As instalacións que vertan augas residuais ao sistema municipal de saneamento deberán conservar en perfecto estado de funcionamento todos os equipos de medición, mostraxe e control necesarios para realizar a vixilancia da calidade dos seus efluentes.

Capítulo VIN.-Inspección e vixilancia.

Art. 190.

Corresponde ao Concello e á comunidade autónoma galega, sen prexuízo das atribucións da Administración do Estado, exercer as funcións de inspección e vixilancia de todas as verteduras que se realicen ao sistema municipal de saneamento, así como das instalacións de adecuación pretratamiento ou depuración da vertedura instaladas polo usuario.

2. Ambas as administracións coordinarán as súas actuacións en orde á máxima eficacia, podendo establecer convenios para tal fin.

Art. 191.-Para o desempeño destas funcións de inspección e vixilancia o usuario facilitará aos inspectores que as exerzan, debidamente acreditados pola Administración correspondente, o acceso ás instalacións que xeren efluentes industriais. Non será necesaria a notificación previa da inspección cando se efectúe en horas de actividade industrial.

Art. 192.-A inspección e vixilancia consistirá, entre outras, nas seguintes funcións:

a) Comprobación do estado da instalación e do funcionamento dos instrumentos que para o control dos efluentes establecéronse na autorización de vertedura.

b) Mostraxe das verteduras, en calquera punto das instalacións que os orixinan.

c) Media dos caudais vertidos ao sistema integral de saneamento e de parámetros de calidade medibles «in situ».

d) Comprobación dos caudais de abastecemento e autoabastecimiento.

e) Comprobación do cumprimento do usuario dos compromisos detallados na autorización de vertedura.

f) Comprobación do cumprimento das restantes obrigacións, en materia de verteduras, contempladas nesta ordenanza.

g) Calquera outra que resulte necesaria para o correcto desenvolvemento do labor inspector.

Capítulo VII.-Procedemento de suspensión de verteduras.

Art. 193.-De cada inspección levantarase Acta por triplicado. A Acta será asinada conxuntamente polo inspector competente e o usuario ou persoa delegada ao que se fará entrega dunha copia da mesma sen que esta firma implique necesariamente conformidade co contido da Acta.

Art. 194.

1. O alcalde poderá ordenar motivadamente a suspensión inmediata da vertedura dunha instalación industrial cando se dea algunha das seguintes circunstancias.

a) Non presentar a identificación industrial nos termos establecidos nesta ordenanza.

b) Carecer da autorización de vertedura.

c) Non adecuarse a vertedura ás instalacións e condicións establecidas na autorización de vertedura.

2. Aínda que non se dean os supostos do apartado anterior pero poidan producirse situacións de inminente gravidade como consecuencia das verteduras, o alcalde poderá ordenar motivadamente a suspensión inmediata da vertedura.

Art. 195.-O Concello poderá precintar ou adoptar calquera outra medida que considere adecuada, encamiñada a asegurar a efectividade da suspensión.

Art. 196.-No prazo de dous meses, contados desde a notificación da suspensión de vertedura, o usuario deberá presentar no Concello, a identificación industrial e a solicitude de vertedura ou, no seu caso, adecuar a vertedura ás instalacións e condicións establecidas na autorización de vertedura.

Art. 197.-Se transcorrido o prazo regulado no artigo anterior, o usuario non cumprise o establecido no mesmo, o órgano competente poderá ordenar, previa audiencia do interesado, a suspensión definitiva da vertedura ao sistema integral de saneamento.

Art. 198.-Sen prexuízo da regularización da súa actuación, o usuario procederá á reparación do dano causado e á indemnización con arranxo ao establecido nesta ordenanza.

Capítulo VIII.-Usos das augas subterráneas.

Art. 199.

1. Toda persoa física ou xurídica que pretenda facer uso das augas subterráneas, deberá cumprir a normativa vixente respecto diso e, no seu caso, solicitar da Administración competente as autorizacións pertinentes.

2. Ditas autorizacións ou documentos, deberán presentarse no Concello, ao solicitar a preceptiva licenza municipal de obras.

Art. 200.-O Concello elaborará un censo dos pozos existentes no seu termo municipal.

Art. 201.

Con independencia da sujeción obrigada ás normas da Administración competente, o Concello controlará a calidade das augas subterráneas, tanto polos posibles efectos ambientais como polas repercusións que o seu uso puidese ocasionar nas persoas ou os bens.

 

Capítulo IX.-Infraccións e sancións.

Art. 202.-As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves.

Art. 203.-Considéranse infraccións leves:

a) As accións ou omisións que contraviniendo o establecido na presente ordenanza causen dano aos bens de dominio ou uso público hidráulico ou aos do ente xestor afectos á explotación das estacións depuradoras de augas residuais e cuxa valoración non supere as 500.000 pesetas.

b) A non achega da información periódica que deba entregarse ao Concello sobre características do efluente ou cambios introducidos no proceso que poidan efectuar ao mesmo.

c) O incumprimento de calquera prohibición establecida nesta ordenanza ou a omisión dos actos a que obriga, sempre que non estean considerados como infraccións graves ou moi graves.

Art. 204.-Considéranse infraccións graves:

a) As accións e omisións que contraviniendo o establecido na presente ordenanza causen dano aos bens de dominio ou uso público hidráulico ou aos do ente xestor afectos ás estacións depuradoras de augas residuais e cuxa valoración estivese comprendida entre 500.001 e 5.000.000 de pesetas.

b) As verteduras efectuadas sen a autorización correspondente.

c) A ocultación ou o falseamiento dos datos esixidos na Solicitude de Vertedura.

d) O incumprimento das condicións impostas na autorización de vertedura.

e) O incumprimento das accións esixidas para as situacións de emerxencia establecidas nesta ordenanza.

f) A non existencia das instalacións e equipos necesarios para a realización dos controis requiridos ou mantelos en condicións non operativas.

g) A evacuación de verteduras sen tratamento previo, cando estes requírano, ou sen respectar as limitacións especificadas nesta ordenanza.

h) A obstrución ao labor inspector da Administración no acceso ás instalacións ou a negativa a facilitar a información requirida.

i) A reincidencia en dúas faltas leves no prazo máximo dun ano.

Art. 205.-Considéranse infraccións moi graves:

a) As infraccións cualificadas como graves no artigo anterior, cando pola cantidade ou calidade da vertedura derívese a existencia dun risco moi grave para as persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente.

b) As accións e omisións que contraviniendo o establecido na presente ordenanza causen dano aos bens de dominio ou uso público hidráulico ou aos do ente xestor afectos ás estacións depuradoras de augas residuais e cuxa valoración supere os 5.000.000 de pesetas.

c) O incumprimento das ordes de suspensión de verteduras.

d) A evacuación de verteduras prohibidas.

e) A reincidencia en dúas faltas graves no prazo de tres anos.

Art. 206.-A acción para iniciar o expediente sancionador das infraccións previstas nesta ordenanza prescribirá ao seis meses contados desde a comisión do feito ou desde a detección do dano causado, se este non fose inmediato.

Art. 207.-As sancións previstas aplicaranse de acordo coas seguintes regras:

a)se a infracción estivese prevista na lexislación sectorial, aplicaranse as sancións na contía e réxime xurídico, previsto na devandita lexislación.

b) se a infracción estivese unicamente tipificada nesta ordenanza aplicaranse as sancións de conformidade co establecido no art. 59 do texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, aprobado por R.D.L. 781/86, do 18 de abril, modificado pola Lei 11/99, do 21 de abril, de modificación da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Art. 208.

1. Sen prexuízo da sanción que en cada caso proceda, o infractor deberá reparar o dano causado. A reparación terá como obxecto a restauración dos bens alterados á situación anterior á infracción, o órgano que impuxese a sanción será competente para esixir a reparación.

Cando o dano producido afecte o sistema municipal de saneamento, a reparación será realizada pola Administración á conta do infractor.

2. Se o infractor non procedese a reparar o dano causado no prazo sinalado no expediente sancionador, a Administración procederá á imposición de multas sucesivas. A contía de cada multa non superará, en ningún caso, o 10 por cento da sanción máxima fixada para a infracción cometida.

3. Cando os bens alterados non poidan ser repostos ao seu estado anterior, o infractor deberá indemnizar os danos e prexuízos ocasionados. A valoración dos mesmos farase pola Administración competente.

Art. 209.-A incoación, instrución e resolución dos expedientes sancionadores polas infraccións cometidas ao presente título, corresponde ao Concello ou aos órganos competentes da comunidade autónoma galega.

Art. 210.-Cando cumpra a execución subsidiaria, o órgano executor valorará o custo das actuacións que deban realizarse, cuxo importe será exixible preventivamente, así mesmo, en vía de prema, conforme ao artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Art. 211.-As resolucións municipais comunicaranse á comunidade autónoma no prazo de quince días.