X + SAUDE

A promoción e difusión de mensaxes que promovan  unha dieta saudable e o exercicio e a actividade física regular como forma de vida estimula a demanda e motiva un maior investimento en infraestruturas. A súa promoción é unha estratexia mundial avalada pola OMS, en harmonía co concepto de saúde integral e de concello saudable e sustentable.